top of page

Jaarrekening of een jaarverslag, wel of niet verplicht?

Wel of geen jaarrekening?

Jaarverslag

In een jaarverslag kijkt u terug op uw bedrijfsactiviteiten van het afgelopen jaar. Een jaarverslag brengt uw werkzaamheden en financiën in kaart. U doet verslag aan anderen over de ontwikkelingen binnen uw onderneming. Zoals aandeelhouders, banken, zakenrelaties en personeel.

Wat in het jaarverslag moet staan, mag u zelf bepalen. Vaak staat er een profiel in van uw organisatie. Met daarin uw visie, missie, marketingstrategieën, doelstellingen, werkmethoden en successen. Een jaarverslag is een soort visitekaartje voor uw onderneming.

Bij een klein bedrijf is een jaarverslag van een paar pagina’s genoeg. Grotere ondernemingen maken dikkere jaarverslagen met meer gegevens.

Jaarrekening

In een jaarverslag staat ook informatie over uw financiën. Dit deel heet de jaarrekening. Een jaarrekening is een samenvatting van hoe het financieel ging met uw bedrijf in het afgelopen jaar (boekjaar).

De jaarrekening bestaat uit 3 onderdelen:

 1. de balans

 2. de winst- en verliesrekening

 3. een toelichting

Balans

De balans geeft de financiële positie van de onderneming per balansdatum, meestal 31 december en is derhalve altijd een momentopname. In de balans zijn alle bezittingen (activa) en schulden (passiva) van de onderneming vermeld. Tevens wordt de balans van het vorige boekjaar ter referentie opgenomen naast de balans van het huidige boekjaar.

Winst en verliesrekening

De winst- en verliesrekening geeft een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van de onderneming gedurende het betreffende boekjaar.

Toelichting

Het is wettelijk vastgesteld wat een onderneming in de toelichting bij de jaarrekening moet vermelden. Micro-ondernemingen hoeven niet meer te publiceren dan een beperkte balans waar kleine rechtspersonen ook de gehanteerde grondslagen dienen te vermelden.

Hoe groter uw bedrijf, hoe meer financiële informatie in het rapport moeten staan. Meestal maakt de accountant of boekhouder de jaarrekening voor u, maar u mag het ook zelf doen. Bij grotere bedrijven met een bepaalde omvang moet een accountant de jaarrekening goedkeuren.

Moet ik mijn jaarrekening door een accountant laten controleren?

Sommige organisaties die verplicht zijn om hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel, zijn eveneens verplicht om hun jaarrekening door een externe accountant te laten controleren. U bent wettelijk verplicht om uw jaarrekening te laten controleren wanneer u in twee opeenvolgende jaren aan de volgende criteria voldoet:

 1. Het balanstotaal bedraagt meer dan € 6.000.000;

 2. De netto-omzet bedraagt meer dan € 12.000.000;

 3. Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt meer dan 50

 4. Anderzijds vervalt deze verplichting wanneer u in twee opeenvolgende jaren niet meer aan deze criteria voldoet. Een startende onderneming zal dus niet snel controleplichtig zijn, maar wanneer de onderneming groeit is het belangrijk om deze grenzen in te gaten te houden en tijdig een externe accountant in te schakelen.

Jaarrekening en jaarverslag verplicht deponeren?

Veel organisaties en bedrijven moeten volgens de wet elk jaar (boekjaar) een jaarrekening en jaarverslag inleveren (deponeren) bij de Kamer van Koophandel (KVK). Bijvoorbeeld:

 1. bv’s

 2. nv’s

 3. coöperaties

 4. onderlinge waarborgmaatschappijen

 5. verenigingen en stichtingen met een onderneming die 2 boekjaren achter elkaar minimaal € 6 miljoen omzet per jaar hadden

 6. cv’s en vof’s waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennootschappen zijn

Zo deponeert u de jaarrekening

De meeste ondernemingen moeten de jaarrekening digitaal inleveren. Soms moet dat per post. Lees meer over hoe u uw jaarrekening deponeert op KVK.nl.

Jaarrekening voor eenmanszaken (zzp’ers)

Heeft u een eenmanszaak?

Eenmanszaken hoeven geen jaarrekening in te leveren bij KVK. Voor zzp’ers geldt de verplichting om minimaal een balans en een verlies- en winstrekening op te stellen. Op de balans staan de bezittingen en de schulden. Onder bezittingen wordt verstaan het bedrijfspand en de inventaris, maar bijvoorbeeld ook de vorderingen. Wat ook wordt gezien als een schuld is het eigen vermogen en de nog af te dragen omzetbelasting (BTW). Je hebt wel kennis van zaken nodig om deze overzichten te maken. De meeste zzp’ers kiezen er ook niet voor niets voor om dit uit te besteden aan de boekhouder.Wel moet u een jaarrekening maken voor uw administratie. Deze levert u niet in bij KVK. U gebruikt dit overzicht als u aangifte inkomstenbelasting doet. Ook als u een zakelijke lening of hypotheek wilt aanvragen, moet u soms een jaarrekening laten zien.

Bron: KvK

14 weergaven

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page