top of page

Belastingmaatregelen voor ondernemers, werkgevers en consumentenBelastingmaatregelen voor ondernemers, werkgevers en consumenten


Het kabinet heeft het afgelopen jaar uitzonderlijke maatregelen ingezet om de Nederlandse economie tijdens de coronacrisis te ondersteunen. De economie staat er ondanks de crisis goed voor en ook de verwachtingen zijn goed. Daarom lopen de meeste belastingmaatregelen per 30 september af. Vanaf 1 oktober 2021 zijn ondernemers weer verplicht om tijdig belasting te betalen. Terugbetaling van de belastingschuld start vanaf 1 oktober 2022. Ondernemers krijgen dan 5 jaar de tijd om de belastingschuld af te lossen. De invorderingsrente zal per 1 januari 2022 stapsgewijs worden verhoogd naar het gebruikelijke niveau van 4%.

Een aantal fiscale maatregelen geldt tot 1 januari 2022:

 1. De onbelaste reiskostenvergoeding.

 2. Het behoud van recht op hypotheekrenteaftrek bij een hypotheek-betaalpauze.

 3. De vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen. En verlenging van de overeenkomsten met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers. Zie ook: Coronavirus en werken in de grensstreek.

 4. De verruimde werkkostenregeling.

 5. De verlaging van het gebruikelijk loon voor AB-houders.

 6. Mogelijkheid deblokkeren g-rekening.

Ondernemers: betalingsregeling na uitstel

Wanneer moet ik weer belasting betalen?

Per 1 oktober 2021 eindigt bijzonder uitstel van betaling. Alle ondernemers betalen dus vanaf 1 oktober 2021 weer belasting zoals voor de coronamaatregelen.

Let op: de Belastingdienst rekende tijdens bijzonder uitstel van betaling geen betaalverzuimboete voor het niet (op tijd) betalen van uw aangiftebelasting. Ook deze versoepelde voorwaarde vervalt per 1 oktober 2021. De opgebouwde coronaschuld hoeft u pas vanaf 1 oktober 2022 terug te betalen.

Hoe ziet de terugbetalingsregeling van de belastingschuld eruit?

Als u uitstel heeft gekregen van betaling van belasting, dan biedt de Belastingdienst u een ruime regeling voor terugbetalen. Deze start vanaf 1 oktober 2022. U kunt vervolgens in maximaal 60 maandelijkse termijnen uw belastingschuld aflossen. Zo heeft u tot uiterlijk 1 oktober 2027 de tijd.

Wat gebeurt er met de invorderingsrente bij de belastingschuld?

Om te stimuleren geleidelijk de belastingschuld terug te betalen, verlengt het kabinet de verlaagde invorderingsrente van 0,01% tot en met 31 december 2021. Het normale rentetarief is 4%. Vanaf 1 januari 2022 gaat de invorderingsrente stapsgewijs omhoog:

 1. 1% vanaf 1 januari 2022;

 2. 2% vanaf 1 juli 2022;

 3. 3% vanaf 1 januari 2023; en

 4. 4% vanaf 1 januari 2024.

Dit geldt voor alle belastingschulden.

Kan ik ook sneller aflossen dan in 60 maanden?

Ja, als u versneld wilt aflossen, kunt u ook extra betalingen doen. Neemt u hiervoor contact op met de Belastingdienst.

Heeft mijn corona-gerelateerde belastingschuld invloed op de verstrekking van een schone verklaring omtrent betalingsgedrag aan payroll-bedrijven en uitzend- of detacheringsbureaus?

Zolang u zich vanaf 1 oktober 2021 aan de lopende betalingsverplichtingen en aflossingsverplichtingen houdt, zal de Belastingdienst op verzoek een schone verklaring omtrent betalingsgedrag blijven afgeven gedurende de looptijd van de betalingsregeling.

Ondernemers: saneringsverzoek

Wat doet het kabinet om soepel om te gaan met schulden?

Ondernemers mogen hun belastingschuld door corona gespreid over 5 jaar aflossen. Het aflossen start vanaf oktober 2022. Over deze belastingschuld moeten ondernemers rente betalen, de zogeheten invorderingsrente. Deze rente was tijdelijk verlaagd tot 0,01% en wordt vanaf 1 oktober 2021 weer stapsgewijs verhoogd naar 4%. Dit is het normale tarief voor belastingschulden. Als deze maatregelen niet voldoende zijn voor de ondernemer, dan zoekt de Belastingdienst samen met de ondernemer naar een passende oplossing.

Soms zijn bedrijven in de kern gezond, maar hebben ze toch een problematische schuldenlast. Schuldsanering kan dan in uiterste nood een oplossing zijn om te voorkomen dat de ondernemer failliet gaat. De Belastingdienst en Douane willen deze ondernemers extra ondersteunen en de kans op een saneringsakkoord vergroten. Daarom geven de Belastingdienst en Douane hun zogenoemde preferente positie als schuldeiser voor de periode van 1 augustus 2021 tot 30 september 2023 op. Dat houdt in dat de Belastingdienst en Douane tijdelijk akkoord gaan met een kleiner percentage dan gewoonlijk.

Ondernemers en loon

Moet ik als ondernemer en aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) in deze tijden belasting blijven betalen over mijn wettelijk vastgelegde passende arbeidsbeloning, het zogeheten gebruikelijk loon?

Krijgt u als ondernemer te maken met een omzetdaling als gevolg van de coronacrisis? Dan komt u in aanmerking voor een verlaging van de belastingafdracht door een verlaging van het gebruikelijk loon.

In de regeling voor 2021 wordt de omzet over heel het jaar 2021 vergeleken met de omzet over heel het jaar 2019. Is er sprake van een omzetverlies van 30% ten opzichte van 2019? Dan kan uw vennootschap gebruikmaken van de regeling. De precieze berekening hiervoor staat op de website van de Belastingdienst.

Ondernemers: g-rekening en ANBI-status

Wat kan ik doen met mijn g-rekening?

Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren, kunnen aan de Belastingdienst vragen om hun g-rekeningen te laten deblokkeren. Zo kunnen dan tijdelijk bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor loonheffing of btw. U dient dan wel voor de loonheffing of btw uitstel van betaling te hebben aangevraagd. In normale situaties kan de Belastingdienst alleen het overschot op de g-rekening vrijgeven. Dit versoepelde beleid voor de g-rekening loopt definitief af op 1 januari 2023.

Werkgevers: vergoedingen voor medewerkers

De werkkostenregeling is tijdelijk verruimd. Tot welk bedrag mag ik mijn medewerkers straks vergoedingen, andere verstrekkingen en terbeschikkingstellingen geven?

Werkgevers mogen ook dit jaar maximaal 3% van de fiscale loonsom tot € 400.000 (de zogeheten vrije ruimte) onbelast besteden aan de werkkostenregeling. Boven deze € 400.000 geldt het percentage van 1,18%. Overstijgt de werkgever de vrije ruimte, dan is de werkgever over het bedrag van de overschrijding 80% eindheffing verschuldigd.

Werkgevers die hier ruimte voor hebben, kunnen vrij beslissen waar ze de werkkostenregeling voor inzetten; de aard van de regeling verandert niet. De verruiming van de werkkostenregeling gaat gelden voor het hele fiscale jaar 2020 en 2021.

Als een werknemer met het openbaar vervoer naar het werk reist, vergoedt de werkgever dan het mondkapje als onderdeel van de reiskostenvergoeding?

Werkgevers mogen mondkapjes onbelast vergoeden als onderdeel van de reiskostenvergoeding. Omdat mondkapjes sinds 1 juni 2020 verplicht zijn in het openbaar vervoer, horen de kosten van een mondkapje tot de werkelijke kosten van reizen met het openbaar vervoer.

Hoe wordt omgegaan met de vaste (reis)kostenvergoeding vanwege het coronavirus?

Tussen werkgever en werknemer zijn vaak afspraken gemaakt over vaste vergoedingen. Bijvoorbeeld voor de reiskosten van en naar werk of een lunchvergoeding.

Krijgen uw werknemers een vaste reiskostenvergoeding en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft u als werkgever de vaste reisvergoeding niet aan te passen. Tot 1 januari 2022 mag u blijven uitgaan van het reispatroon waarop de vergoeding was gebaseerd. Voorwaarde hierbij is wel dat het recht op de vaste reisvergoeding vaststond op uiterlijk 12 maart 2020.

De goedkeuring om overige vaste vergoedingen ongewijzigd door te laten lopen liep tot 1 januari 2021.

Consumenten en ondernemers: betalingen voor hypotheek pauzeren

Ik wil als consument graag tijdelijk de betalingen voor mijn hypotheek pauzeren. Maar ik moet ook verplicht aflossen om voor renteaftrek in aanmerking te blijven komen. Hoe werkt dit?

Hypotheken die vanaf 1 januari 2013 zijn afgesloten en waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Zo moet onder meer het totaalbedrag binnen maximaal 360 maanden ten minste annuïtair worden afgelost.

Volgens de huidige regels moet een aflossingsachterstand die op 31 december 2021 (of 31 december 2020 als de eerste termijn van de betaalpauze betrekking heeft op een termijn van 2020 of 31 december 2022 als de eerste termijn van de betaalpauze betrekking heeft op de termijn van januari 2022) ontstaat door een pauze van de betalingsverplichtingen uiterlijk op 31 december van het jaar erop zijn ingelopen. Lukt dat niet? Dan blijft u onder voorwaarden recht op renteaftrek houden, als u met uw geldverstrekker een nieuw aflossingsschema afspreekt en dit op 1 januari 2023 (of 1 januari 2022 als de eerste termijn van de betaalpauze betrekking heeft op een termijn van januari 2020 of 1 januari 2024 als de eerste termijn van de betaalpauze betrekking heeft op de termijn van januari 2022) ingaat.

Het kabinet heeft echter besloten om een goedkeuring te verlenen zodat de geldverstrekker samen met u al eerder dan 1 januari 2023 (of 1 januari 2022 als de eerste termijn van de betaalpauze betrekking heeft op een termijn van januari 2020) een nieuw aflossingsschema overeen kan komen.

Deze goedkeuring geldt voor betaalpauzes die aan de volgende 3 voorwaarden voldoen:

 1. U meldt zich in de periode van 12 maart 2020 tot en met 31 december 2021 bij uw geldverstrekker.

 2. De betaalpauze voor uw hypotheek gaat uiterlijk in op 1 januari 2022.

 3. Uw betaalpauze duurt maximaal 12 maanden. En u heeft een schriftelijke bevestiging van uw geldverstrekker.

Loopt uw hypotheek bijvoorbeeld bij uw familie, uw bv of een buitenlandse bank? Dan moet u ook nog aan andere voorwaarden voor een betaalpauze voldoen.

Hoe moet ik de gemiste aflossingen weer inhalen?

Hiervoor zijn 2 mogelijkheden. Het bedrag van de gemiste aflossingen dat u niet betaald heeft tijdens de betaalpauze, mag u in overleg met de geldverstrekker over de hele resterende looptijd van de hypotheek waarvoor u de betaalpauze heeft gehad uitsmeren. Daarvoor dient u wel samen met de geldverstrekker tot een nieuw ten minste annuïtair aflossingsschema te komen. Dit nieuwe aflossingsschema heeft maximaal dezelfde resterende looptijd als de oorspronkelijke hypotheek en moet zo snel mogelijk na afloop van de betaalpauze en uiterlijk op 1 januari 2023 (of 1 januari 2022 als de eerste termijn van de betaalpauze betrekking heeft op een termijn van 2020 of 1 januari 2024 als de eerste termijn van de betaalpauze betrekking heeft op de termijn van januari 2022) ingaan.

Een andere mogelijkheid is om de resterende lening te splitsen. In dat geval geldt aan de ene kant uw ‘normale’ aflossing op de hoofdsom. Aan de andere kant dient u de gemiste aflossingen van de betaalpauze af te betalen. Daarvoor sluit u bij uw geldverstrekker een aparte (hypothecaire) lening af. U en uw geldverstrekker kunnen hierover naar eigen inzicht en draagkracht afspraken maken, maar deze lening mag maximaal dezelfde resterende looptijd als de oorspronkelijke hypotheek waarvoor de betaalpauze is overeengekomen hebben. De nieuwe lening moet zo snel mogelijk na afloop van de betaalpauze en uiterlijk op 1 januari 2023 (of 1 januari 2022 als de eerste termijn van de betaalpauze betrekking heeft op een termijn van 2020 of 1 januari 2024 als de eerste termijn van de betaalpauze betrekking heeft op de termijn van januari 2022) ingaan. Deze lening kunt u ook in een korter tijdbestek aflossen, bijvoorbeeld in 5 jaar.

Uw geldverstrekker is op de hoogte van de mogelijkheden van de betaalpauze. Lees ook meer over de gevolgen van een betaalpauze voor bijvoorbeeld uw voorlopige teruggave of toeslag op de website van de Belastingdienst.

Welke belastingmaatregelen had het kabinet gedurende 2021 om ondernemers in de coronacrisis te ontzien?

 1. Sportscholen Tijdens de verplichte sluiting van sportscholen en verbod op geven van groepslessen geldt ook voor online sportlessen het lage btw-tarief van 9%. Voor groepslessen gold dit vanaf 19 mei 2021 tot en met 4 juni 2021.

 2. Urencriterium Ondernemers en zzp’ers die het niet lukte om in de periode tussen 1 januari en 1 juli 2021 te voldoen aan het urencriterium van 24 uur per week, konden aanspraak blijven maken op hun ondernemersfaciliteiten. Dit geldt ook voor het urencriterium van 800 uren per kalenderjaar (16 uur per week) in de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Deze regeling gold ook over de periode tussen 1 maart en 1 oktober 2020.

 3. Uitlenen zorgpersoneel Normaal gesproken wordt over het uitlenen van personeel btw geheven. Tijdens de coronacrisis was het ongewenst dat deze btw-regel leidt tot extra financiële of administratieve lasten. Daarom was van 16 maart 2020 tot en met 30 september 2021 het uitlenen van zorgpersoneel onder voorwaarden vrijgesteld van btw.

 4. Schenking medische hulpgoederen en apparatuur door bedrijven In de coronacrisis leverden veel bedrijven gratis medische hulpgoederen aan zorginstellingen, zorginrichtingen of huisartsen, zoals beschermende kleding of mondkapjes. De schenking van medische hulpgoederen en apparatuur was vrijgesteld van btw voor de periode van 16 maart tot en met 31 december 2020.

 5. Btw-nultarief op mondkapjes De btw was van 25 mei 2020 tot en met 30 september 2021 0% voor zowel medische als niet-medische mondkapjes. Ondernemers die btw bij aanschaf betalen, kunnen deze nog wel verrekenen in de btw-aangifte.

 6. Btw-nultarief op vaccins en testkits Tot en met 30 september 2021 gold een btw-tarief van 0% voor corona-vaccins, testkits met CE-nummer die vermeld staan op de lijst van de Europese Commissie, het laten afnemen en uitvoeren van de test en bepaalde zelftestkits die een ontheffing hebben.

 7. Uitstel administratieve verplichtingen loonheffingen Tot en met 30 september 2021 verbindt de Belastingdienst geen consequenties aan het als werkgever niet kunnen voldoen aan alle administratieve verplichtingen voor de loonheffingen vanwege het voorgeschreven thuiswerken en de regel om 1,5 meter afstand te houden.

Uitgebreidere beschrijvingen van de maatregelen en de bijbehorende voorwaarden zijn te vinden op belastingdienst.nl/corona.

Bron: Belastingdienst

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page